Rostlösare biltema

Rostlösning, 400 ml – Biltema.se

Biltemas rostskyddsprimer är ett medel som skyddar ytor av järn, stål och aluminium mot rost. Perfekt till bilen. Hur fungerar rostskydd? Du sprejar på …

Inträngande och lättapplicerad spray som snabbt löser rost och driver ut fukt. Används för att lossa fastrostade bultar, muttrar och liknande, samt minska friktionen mellan fastrostade delar. Smörjer och motverkar ny korrosion. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Nafta (petroleum), vätebehandlad tung; propan-2-ol; 1-dodecyl-2-pyrrolidon

Snabbrostlösare, 500 ml – Biltema.se

Syntetiskt cykelfett med PTFE, mycket låg friktion och exceptionell värmestabilitet. Hög vidhäftning, motstår vibrationer och skyddar mot korrosion.

Snabbpenetrerande olja med fryseffekt. Rost och smuts kyls ner (-40 °C), spräcks och efterlämnar små sprickor. Den aktiva vätskan tränger snabbt och djupt in i dessa sprickor, varvid de fastrostade delarna lätt frigörs. Fri från silikoner och syror. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Rostborttagning – Biltema.se

20 dec. 2016 — Svar: Jag har inte testat metoden med att kyla ner en fastrostad skruv och när jag söker på Biltemas hemsida hittar jag bara vanlig rostolja …

Rostborttagning

Rostätare – Biltema.se

Rostlösare | Vi gillar välutrustade garage, vältvättade bilar, smarta biltillbehör och praktiska transporthjälpmedel. Välkommen till Jula!

Rostätare

Rostskyddsmedel – Biltema

Köp【Rostskydd】hos Biltema ➨ Varför betala mer? – Biltema.se

29 sep. 2022 — Biltemas X4 är ypperlig. Wurth rostlösare med grafit är också ypperlig. WD 40 blandad med nån procent diesel är också ypperlig (dieseln för …

Vid köp av billiga rostskyddsmedel, rostätare & rostskyddsmassa till din bil ➨ Din beställning Packad & Klar inom 2h & hämtas vid närmaste Biltema-varuhus!

PTFE-fett – Biltema.se

PTFE-fett

Vilken rostlösare är bäst? – Classic Motor

Fråga: Hej. Har en fråga om vilken rostlösare som är bäst? Är Biltemas rostlösare bra? Den fryser ner bulten till 40 minus om man har en rejält fastlåsta bult.

Rostlösare – Jula

Rostlösare | Vi gillar välutrustade garage, vältvättade bilar, smarta biltillbehör och praktiska transporthjälpmedel. Välkommen till Jula!

Vilken rostlössare är efektivast till fastrostade bultar – jagrullar

Keywords: rostlösare biltema, biltema rostlösare