Klarlack biltema

Klarlack för Biltema bättringsfärg, 400 ml

Klarlack för Biltema bättringsfärg, 400 ml – Biltema.se

29 apr. 2019 — Går heller inte att spreja över med Biltemas klarlack. Lämna mitt inlägg utan avseende om du tagit rätt färg.

Transparent lack för övermålning av Biltema bättringsfärg. Ger den lackerade ytan en hög finish och en överlägsen slitstyrka. Klarlacken torkar snabbt och ger ytan bra slitstyrka. OBS: Metalliclack bör alltid övermålas med klarlack för bästa resultat.  Klarlacken är endast avsedd att användas ihop med Biltema Bättringsfärg.

Klarlack för Biltema Bättringsfärg, 400 ml

Klarlack för Biltema Bättringsfärg, 400 ml – Biltema.se

11 apr. 2022 — Skulle sedan lägga på klarlacken men hittar ingen. Det enda som fanns hemma i klarlacksväg var Biltemas klarlack. På Biltema burken står det …

Klarlack för Biltema Bättringsfärg, 400 ml

Sprayfärg, klarlack – Biltema.se

4 juni 2006 — Ska måla om en dörr och har bara biltemas bättringsfärg 400 ml 36 kr hemma, och på den står det att endast biltemas klarlack på burk får …

För all slags sprutmålning på de flesta material inom- och utomhus. NC-kombilack av högsta kvalitet. Lämplig för hobbybruk på de flesta ytor. Undvik att måla i direkt solsken. OBS! Tål EJ bensin. För bästa målningsresultat, använd först primer/grundfärg. Enbart Biltema sprayprimer får användas ihop med Hobbyfärgen. Bruksanvisning: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Utan tillräcklig ventilation kan explosiva blandningar bildas. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: aceton, n-butylacetatVOC max: Rengör ytan noggrant. Slipa med våtslippapper. Skaka burken väl före användning. Burken bör hålla en temp. av ca. +20°C. Sprutavstånd ca. 25 cm. Spruta i flera tunna skikt. Vid behov vrid främre (gula) delen av munstycket för att kunna applicera lodräta skikt. Vänta 2-3 minuter mellan skikten. Vänd burken upp och ned och spraya ventilen ren efter användning.

Inredningslack, 330 ml – Biltema.se

Men vanlig klarlack avsedd för vattenbaserad lack fungerar bra på biltema 2k färg. Och för de som undrar vilka munstycke for färg och klarlack. Jag har använt 1 …

Inredningslack, 330 ml

LACKSTIFT KLARLACK – Biltema.se

Klarlack

Klarlack som funkar bra med biltemas bättringsfärg – Sidan 1

Klarlack som funkar bra med biltemas bättringsfärg – Sidan 1 – Garaget

Detta är en forumtråd från Garaget

Biltema klarlack på Mekonomens basfäg=totalfiasko eller??

VARNING FÖR BILTEMAS KLARLACK/FÄRG – YouTube

AKUT! Biltema bättringsfärg o 2-komp klarlack

Ska måla om en dörr och har bara biltemas bättringsfärg 400 ml 36 kr hemma, och på den står det att endast biltemas klarlack på burk får användas till den. Tål kanske bara att lackas över med 1-komps klarlack? Kommer det att resa om man tar 2-komps klarlack över den? ska bara använda den på ca 40*40 men klarlacka hela dörren så det inte blir nån skarv. eller vänta med det och handla färg som man säkert kan lacka över utan resningar?

AKUT! Biltema bättringsfärg o 2-komp klarlack – Mest motor

BILTEMA LACK allt du behöver veta – Sida 15

Jag gjorde ett frest igen med den svarta Biltemalacken, tänkte först köra med riktig lack men sparar den till ett senare projekt, jag menar allt som kan lackas

Keywords: klarlack biltema