Bromsoksfärg biltema

Bromsoksfärg, silver, 250 ml – Biltema.se

1-komponents akrylfärg med god vidhäftningsförmåga för målning av bromsok. Sprayas på detaljen och lufttorkar snabbt. Ger en blank värmetålig yta som står …

Snabbt lufttorkande 1-komponents alkydfärg för målning av bromsok. Färgen penslas på (pensel ingår EJ). Ger en blank värmetålig yta som motstår rostangrepp och kemikalier och som är lätt att hålla ren.  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Tvätta händer grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta grundligt efter användning. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid brand: Släck med Brandsläckare Pulver ABC.Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Innehåller:Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung; aceton ; Butan-2-ol ; Kobolt bis (2-etylhexanoat).VOC max: 458 g/l. Gränsvärde VOC : 840g/l. Avlägsna lös rost och smuts med stålborste. Rör om färgen före och under målning. Värmebeständig upp till 200 °C. 

Bromsoksfärg, röd, 400 ml – Biltema.se

Snabbt lufttorkande 1-komponents alkydfärg för målning av bromsok. Färgen penslas på (pensel ingår EJ). Ger en blank värmetålig yta som motstår rostangrepp …

Snabbt lufttorkande 1-komponents akrylfärg med god vidhäftningsförmåga för målning av bromsok. Ger en blank värmetålig yta som motstår rostangrepp och kemikalier och som är lätt att hålla ren. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Undvik att inandas sprej.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.Innehåller: aceton, n-butylacetat, Butan-2ol.VOC max: 638 g/l. Gränsvärde VOC : 840g/l. Avlägsna lös rost och smuts med stålborste. Spraya på färgen. Värmebeständig upp till +200 °C.

Bromsoksfärg, 400 ml – Biltema.se

Bromsoksfärg, röd, 400 ml – Biltema.se

Snabbt lufttorkande 1-komponents alkydfärg för målning av bromsok. Färgen penslas på (pensel ingår EJ). Ger en blank värmetålig yta som motstår rostangrepp …

Snabbt lufttorkande 1-komponents akrylfärg med god vidhäftningsförmåga för målning av bromsok. Ger en blank värmetålig yta som motstår rostangrepp och kemikalier och som är lätt att hålla ren. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Undvik att inandas sprej.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.Innehåller: aceton, n-butylacetat, Butan-2ol.VOC max: 638 g/l. Gränsvärde VOC : 840g/l. Avlägsna lös rost och smuts med stålborste. Spraya på färgen. Värmebeständig upp till +200 °C.

Bromsoksfärg, svart, 250 ml – Biltema.se

Snabbt lufttorkande 1-komponents alkydfärg för målning av bromsok. Färgen penslas på (pensel ingår EJ). Ger en blank värmetålig yta som motstår rostangrepp …

Snabbt lufttorkande 1-komponents alkydfärg för målning av bromsok. Färgen penslas på (pensel ingår EJ). Ger en blank värmetålig yta som motstår rostangrepp och kemikalier och som är lätt att hålla ren.  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta grundligt efter användning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid brand: Släck med Brandsläckare Pulver ABC. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Innehåller: Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung; aceton ; Butan-2-ol ; Kobolt bis (2-etylhexanoat).VOC max: 449 g/l. Gränsvärde VOC : 840g/l. Avlägsna lös rost och smuts med stålborste.  Rör om färgen före och under målning. Värmebeständig upp till 200 °C. 

Bromsoksfärg, röd, 250 ml – Biltema.se

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Snabbt lufttorkande 1-komponents alkydfärg för målning av bromsok. Färgen penslas på (pensel ingår EJ). Ger en blank värmetålig yta som motstår rostangrepp och kemikalier och som är lätt att hålla ren.  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta grundligt efter användning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid brand: Släck med Brandsläckare Pulver ABC. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Innehåller: Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung; aceton ; Butan-2-ol ; Kobolt bis (2-etylhexanoat).VOC max: 449 g/l. Gränsvärde VOC : 840g/l. Avlägsna lös rost och smuts med stålborste. Rör om färgen före och under målning. Värmebeständig upp till 200 °C. 

Bromsoksfärg, gul, 250 ml – Biltema.se

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Snabbt lufttorkande 1-komponents alkydfärg för målning av bromsok. Färgen penslas på (pensel ingår EJ). Ger en blank värmetålig yta som motstår rostangrepp och kemikalier och som är lätt att hålla ren.  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta grundligt efter användning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid brand: Släck med Brandsläckare Pulver ABC. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Innehåller: Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung; aceton ; Butan-2-ol ; Kobolt bis (2-etylhexanoat).VOC max: 449 g/l. Gränsvärde VOC : 840g/l. Avlägsna lös rost och smuts med stålborste. Rör om färgen före och under målning. Värmebeständig upp till 200 °C. 

Bromsoksfärg, svart, 400 ml – Biltema.se

14 juni 2015 — Tänkte måla upp oken på min bil och tittat på bromsoksfärg. Biltema har ju en burk för 99:- och sen finns ju Foliatec på nätet, …

Snabbt lufttorkande 1-komponents akrylfärg med god vidhäftningsförmåga för målning av bromsok. Ger en blank värmetålig yta som motstår rostangrepp och kemikalier och som är lätt att hålla ren. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Undvik att inandas sprej.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.Innehåller: aceton, n-butylacetat, Butan-2ol.VOC max: 656 g/l. Gränsvärde VOC : 840g/l. Avlägsna lös rost och smuts med stålborste. Spraya på färgen. Värmebeständig upp till +200 °C.

Bromsoksfärg, silver, 400 ml – Biltema.se

Snabbt lufttorkande 1-komponents akrylfärg med god vidhäftningsförmåga för målning av bromsok. Ger en blank värmetålig yta som motstår rostangrepp och kemikalier och som är lätt att hålla ren.  Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Undvik att inandas sprej.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.Innehåller: aceton, n-butylacetat, Butan-2ol.VOC max: 645 g/l. Gränsvärde VOC : 840g/l. Avlägsna lös rost och smuts med stålborste. Spraya på färgen. Värmebeständig upp till 200 °C. 

Köpråd: Biltemas bromsoksfärg eller Foliatec … – Garaget

Köpråd: Biltemas bromsoksfärg eller Foliatec Bromsoksfärg – Sidan 1 – Garaget

Detta är en forumtråd från Garaget

Bromsoksfärg | Värme, kemikalie, rostbeständig | Hagmans

Håll ditt bromsok i trim med en färg med värme-, kemikalie- och rostbeständig yta. Ger en blank och fin finish. Tål upp till 150 °C.

Keywords: bromsoksfärg biltema, biltema bromsoksfärg, måla bromsok biltema