Biltema fälgfärg

Fälgfärg, silver-metallic, 500 ml – Biltema.se

Specialfärg för målning av fälgar. Tack vare en ingående speciallack är färgen slag- och slitagetålig, samt tålig mot salt och grus.

Utmärkt aerosol som får slitna fälgar att glänsa som nya. Torkar snabbt till en hållbar och högglansig silverfärgad finish som skyddar mycket bra mot bromsdamm, kemikalier, värme och slitage. Ej kompatibel med Biltemas övriga fälgfärger eller primer 36-7418 och 36-7419. Övermålningsbar med akrylfärg. Bruksanvisning : Rengör fälgarna noga och förbehandla eventuellt med akrylprimer, 36-26, för ännu bättre hållbarhet, men det är inte nödvändigt. Skaka burken 3 minuter. Innan lackering sker, provspraya alltid på en plåt för att kontrollera att färgtonen blir den önskade. Spraya på 25 cm avstånd. Rengör sprutmunstycket efter användning.  Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Innehåller maleinsyraanhydrid. Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas sprej. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: aceton, N-butylacetat, Butan-2-ol.VOC max: 591 g/l. Gränsvärde VOC : 840g/l.

Fälgfärg, 400 ml – Biltema.se

15 apr. 2011 — Tänkte lacka en uppsättning Porsche 356-fälgar i silver. Känns så overkill att lämna in fälgarna till en proffsverkstad och få dem pulverlackade …

Fälgfärg, 400 ml

Fälgfärg, 400 ml – Biltema.se

Här på Mekonomen.se kan du beställa fälgfärg direkt online och få fälgfärgen levererad hem. Vi har gjort det enkelt att shoppa produkter till din bil eller ditt …

Specialfärg för målning av fälgar. Tack vare en ingående speciallack är färgen slag- och slitagetålig, samt tålig mot salt och grus. Färgen ger halvblank yta och har bra täckförmåga. Innan lackering sker, provspraya alltid på en plåt för att kontrollera att färgtonen blir den önskade. För bästa målningsresultat, använd först primer/grundfärg. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Inandas inte dimma/ångor/sprej. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller etylacetat, aceton, n-butylacetat

Erfarenheter av Biltemas fälgfärg? (Sida 1) – Däck & fälg

Erfarenheter av Biltemas fälgfärg? (Sida 1) – Däck & fälg – Boxerville

19 aug. 2020 — Har hört väldigt olika runt just Biltemas fälgfärg. … finns på Biltema men även epoxigrund funkar bra på aluminium och nedslipad färg.

Erfarenheter av Biltemas fälgfärg? (Sida 1) – Däck & fälg – Boxerville –

Köp Fälgfärg online med fri frakt | Alltid hos mekonomen.se

15 okt. 2007 — Håller på att fräscha upp till-skolan-och-andra-ställen-cykeln. Är det någon som vet om det funkar att klarlacka över biltemas fälgfärg för …

Mekonomen.se

Lagning och lackera om fälgar – Sidan 1 – Garaget

30 nov. 2019 — Den brukar dock kräva många lager för att täcka bra. Biltemas sprayfärg fäster på biltemas grundfärg. Så rimligen köper man grundfärg för …

Detta är en forumtråd från Garaget

Får man bra resultat med biltema färg? Lackar om fronten

klarlack på biltema fälgfärg? – Happyride

Håller på att fräscha upp till-skolan-och-andra-ställen-cykeln. Är det någon som vet om det funkar att klarlacka över biltemas fälgfärg för att därigenom…

klarlack på biltema fälgfärg? – Happyride

Hur lång tid tar det för Biltemas fälgfärg att torka? – Flashback

Keywords: biltema fälgfärg, fälgfärg biltema, fälg reparations kit biltema